วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย โดย ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้วัสดุการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก แต่วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถผลิตได้ในประเทศจัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำถึงระดับกลาง คือ
๑. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโลหะ เช่น เตียงผ่าตัด เตียงคนไข้
๒. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทันตกรรม เช่น ชุดยูนิตทำฟันครบชุด เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดแต่งกายสำหรับการใช้งานในห้องผ่าตัด
๔. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สิ้นเปลืองจำนวนมาก เช่น สำลี ผ้ากอซ ผ้าพันแผล ชุดให้น้ำเกลือ
๕. กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลาง เช่น เครื่องรังสีเอกซ์ เครื่องนึ่ง เครื่องวัดความดันโลหิต

ส่วนวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น วัสดุปลูกฝัง (implant) ต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศแทบทั้ง หมด ทำให้วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้ผู้ ป่วยซึ่งมีฐานะยากจน ไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้ นอกจากนี้อุปกรณ์บางประเภทที่นำเข้าจากต่างประเทศมักได้รับการออกแบบ โดยใช้ข้อมูลกายวิภาคของชาวตะวันตกเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากกายวิภาคของคน ไทย ดังนั้นจึงทำให้การใช้งานบางครั้งมีอุปสรรค และประสิทธิภาพในการรักษาลดลง ซึ่งจากข้อมูลของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ แพทย์ในช่วง พ.ศ.  ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑  เป็นมูลค่าปีละ ๖,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ล้านบาท และใน พ.ศ. ๒๕๔๖  มีมูลค่านำเข้า ๑๒,๒๘๓ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ประเภทเทคโนโลยีระดับกลางถึงระดับสูงจากประเทศสหรัฐ อเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาวัสดุการ แพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างจริงจัง และมีหน่วยงานที่ทำ วิจัย และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เกือบทุกแห่ง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดยแบ่งเป็น  ๒  ส่วน คือ ส่วนของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งผลิตจากวัสดุประเภทโลหะเป็นส่วนใหญ่ และในส่วนของวัสดุ ซึ่งมีการวิจัย เน้นหนักทางด้านพอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต เช่น ไฮโดรเจล ไคทิน ไคโต ซาน พอลิเมทิลเมทาคริเลต ไฮดรอกซีแอปาไทต์ คอมโพสิตของพอลิเอทิลีนและไฮดรอก ซีแอปาไทต์ อะมัลกัม ปรากฏว่าผลงานวิจัยบางส่วนได้มีการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทของคนไทยที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ จำพวกอุปกรณ์ปลูกฝัง เช่น แผ่นโลหะดามกระดูก สกรู  อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอก อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลัง แต่วัสดุ หรือ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้า จากต่างประเทศ  เนื่องจากยังไม่มีการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย

วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์